Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάιος 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ένωσης.
 2. Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
 4. Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.
 5. Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γ.Σ αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
 6. Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γ.Σ.
 7. Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.
 8. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 26/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου-Μέλους και πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί και θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ.
 10. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Όσον αφορά την εκλογή αναπληρωματικών υποψηφίων συμβούλων, εξελεγκτικής επιτροπής και αναπληρωματικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής, ισχύει ότι προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών.
 11. Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αποτελείται ένδεκα(11) Τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και έως ένδεκα(11) αναπληρωματικά.
 12. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία(3) Τακτικά μέλη και έως τρία(3) αναπληρωματικά.
 13. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50%+1) των έγκυρων ψήφων.
 14. Ψηφοδέλτια άκυρα, για οποιονδήποτε λόγο – λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.
 15. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων  (Τακτικός – Αναπληρωματικός) στη Γενική Συνέλευση  οφείλουν να έχουν μαζί  τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους ή  διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.
 16. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τα μέλη των σωματείων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ, εγγράφως, δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ, Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι Δευτέρα 21/06/2021 και ώρα 14:00.

            Ταυτόχρονα με την κατάθεση υποψηφιότητας κατατίθενται στην Ε.Π.Σ:

            α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου.

            β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του αθλητικού νόμου(Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) και στα κωλύματα και τους       περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Σερρών.

           γ. Βεβαίωση μέλους Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

           δ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κατηγορία ΝΕΑ Κ20

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν στην οργανωμένη άθληση στις αθλητικές ακαδημίες6-12 ετών. Σχετικές οδηγίες α σφαλούς άσκησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης, με τίτλο: «Αθλητισμός & COVID19» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και επικαιροποιούνται συνεχώς με βάση και τη συνολικότερη πορεία της επιδημίας στη χώρα. 

Διαδικασίες επανεκκίνησης
1. Καθορισμός ενός υπεύθυνου Covid σε κάθε σύλλογο ανά άθλημα που θα αποτελεί και το σημείο επαφής για οτιδήποτε έχει να κάνει με την πανδημία.
2. Συστήνεται ο σύλλογος να στείλει ενημερωτικό έντυπο στους γονείς με το οποίο εξηγεί τη διαδικασία επανένταξης στην αθλητική δραστηριότητα.
3. Στο έντυπο να επισημαίνεται ότι για παιδιά που νόσησαν θα πρέπει να προηγηθεί παιδιατρική εκτίμηση πριν την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας.
4. Στο έντυπο θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφή τρόπο το πρόγραμμα άθλησης του πρώτου μήνα καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής των παιδιών από τον αθλητικό χώρο. Επίσης θα επισημαίνεται ότι θα
πραγματοποιούνται test Covid-19 στα παιδιά και ότι η συγκατάθεση στα τεστ είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.
5. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να προσκομίζει στην αθλητική εγκατάσταση την ονομαστική κατάσταση των παιδιών με τα ωράρια προπόνησης.

Γενικές Οδηγίες
1. Ο υπεύθυνος συντήρησης του αθλητικού χώρου μεριμνά ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι τουαλέτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf).
2. Τακτικός αερισμός αίθουσας (ανά 1 ώρα)
3. Απολυμαντικά σε εμφανή σημεία, και απολύμανση χεριών στην άφιξη και αναχώρηση.
4. Δεν γίνεται χρήση αποδυτηρίων.
5. Χρήση μάσκας απ’ όλους εκτός από τους αθλητές την ώρα της άσκησης. Τα παιδιά έρχονται φορώντας τη μάσκα και φεύγουν φορώντας τη μάσκα τους. Σε κλειστούς χώρους ή σε μεταφορικά μέσα συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας.
6. Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται.
7. Ο ατομικός εξοπλισμός (στρώματα, πετσέτες, μπάλες, παγούρια κλπ) δεν μοιράζεται με άλλους συναθλητές.
8. Οι προπονητές πρέπει κάθε τόσο να υπενθυμίζουν την τήρηση αποστάσεων.
9. Οι γονείς δεν παραμένουν στον χώρο προπόνησης, ούτε συνωστίζονται πέριξ αυτού.

Οδηγίες άσκησης περιόδου προσαρμογής
1. Την πρώτη περίοδο των 2 εβδομάδων επιτρέπονται μόνο προπονήσεις φυσικής κατάστασης και ατομικής τεχνικής, όχι δηλαδή ομαδικό παιχνίδι.
2. Διάρκεια προπονήσεων 45-60 λεπτά στην αρχή.
3. 15’ κενό μεταξύ των προπονητικών περιόδων ώστε να μην συναντιούνται τα προπονητικά γκρουπ που αρχίζουν και τελειώνουν την προπόνηση.
4. Μικρά γκρουπ έως 10 παιδιών με έναν προπονητή τα οποία παραμένουν σταθερά και δεν αλλάζουν σύνθεση, ούτε έρχεται σε επαφή το ένα γκρουπ με το άλλο.
5. Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 έως 40 παιδιά χωρισμένα σε 4 γκρουπ.
6. Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5 έως 20 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο.
7. Σε κλειστά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντμπολ έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο. Σε αντίστοιχα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντμπολ έως 20 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ
στο μισό γήπεδο.
8. Σε άλλες κλειστές εγκαταστάσεις 1 άτομο ανά 25τμ και σε άλλες ανοικτές εγκαταστάσεις 1 άτομο ανά 20τμ χωρίς να ξεπερνιούνται οι παραπάνω αριθμοί.
9. Ατομική φυσική κατάσταση
9.1 Τρέξιμο με αποστάσεις 5 μέτρων
9.2 Ασκήσεις χωρίς μπάλα (κοιλιακοί, πουσάπς, καθίσματα κλπ), όχι ασκήσεις επαφής, όχι ασκήσεις σε ζευγάρια, όχι χρήση γυμναστηρίου.
10. Ατομική τεχνική
10.1 Ατομική μπάλα που δεν την αλλάζουν μεταξύ τους.
10.2 Μόνο στο ποδόσφαιρο επιτρέπονται οι πάσες με τα πόδια.

Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος
1. Σε κάθε αθλητική ομάδα θα προσκομίζεται η δήλωση αποτελέσματος του self test από το τεστ στο οποίο υποβάλλονται τα παιδιά για το σχολείο σε εβδομαδιαία βάση. Ο υπεύθυνος COVID-19 θα σημειώνει στον ονομαστικό κατάλογο της ομάδας όσα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και θα το υποβάλλει στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα.
2. Συστήνεται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, κάθε 15 ημέρες ένα από τα self test να διενεργείται στην αθλητική εγκατάσταση για εκπαιδευτικούς λόγους επιτηρούμενο από εθελοντές υγειονομικούς (π.χ. γονείς, συνεργάτες
συλλόγου κλπ).
3. Ο υπεύθυνος COVID-19 της ομάδας αναλαμβάνει ώστε με βάση τα αποτελέσματα να αποστείλει στην Ομοσπονδία μια αναφορά που θα περιλαμβάνει: το όνομα της ομάδας, την ημερομηνία, τον αριθμό των τεστ που έγιναν και τον αριθμό των τυχόν θετικών αποτελεσμάτων. Υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγίες και διαχείριση κρούσματος

Για τις προπονήσεις ισχύουν οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports Είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση να υποβληθούν άμεσα επικαιροποιημένα προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα από τις ομοσπονδίες που δεν έχουν μεριμνήσει για την ανανέωσή τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις νεότερες οδηγίες της Γ.Γ.Α.

Για την πρόληψη της διασποράς και την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 στις αθλητικές ακαδημίες, η διαδικασία των ελέγχων και η διαχείριση κρούσματος γίνεται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf

Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Κατηγορία ΝΕΑ Κ20